top of page

Persondata og cookies

Valgmenighedens Church of Love’s eksterne datapolitik og cookies beskrivelse.

Generelt

Denne persondatapolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig. Indeværende politik gælder for dig som besøgende på vores nationale hjemmeside, som bidragsyder, støttemedlem, og som abonnent på vores digitale nyhedsbrev.   
 

Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m.
 

Dataansvarlig

Valgmenigheden Church of Love er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og modtaget om dig.  

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at henvende dig til os.
 

Persondata, der behandles, samt formålet hermed

Vi indsamler navn, adresse, postnummer, by, e-mail og telefonnummer. Såfremt du opgiver dine kontooplysninger til brug for betaling, indsamler vi også disse. Hvis du opgiver CPR-nummer til brug for registrering af skattefradrag, registreres disse også. Formålet med indsamlingen af persondata er at kunne behandle og fuldføre den aftale, der indgås om økonomisk støtte og abonnement på Nyhedsbrev. Det indbefatter f.eks. at kunne gennemføre betalinger, administrere dit medlemskab, sende eventuelle indberetninger til SKAT, samt til at kunne kontakte dig og fremsende relevant materiale.
Oplysningerne gemmes i 5 år.

 

Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Ved at skrive til os kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt.
 

Berigtigelse og sletning
Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Vi vil efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt, i det omfang det er nødvendigt. Hvis vi - af en eller anden grund - ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
 

Begrænsning af behandling
Du har – under særlige omstændigheder - ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.

 

Dataportabilitet
Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.

 

Indsigelsesret
Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på artikel 6, stk. 1 (e) (opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse) eller artikel 6, stk. 1 (f) (legitim interesse). Det fremgår af nærværende politik i hvilket omfang, vi behandler dine oplysninger til sådanne formål. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.

 

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. En tilbagetrækning af samtykke kan have konsekvenser for det videre samarbejde mellem dig og Church of Love. Kontakt os venligst, hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke.

 

Du kan skrive til kontakt@churchoflove.dk for at gøre brug af én eller flere af ovenstående rettigheder.

 

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

 

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne. Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan levere de tjenester til dig, som du efterspørger. 

 

Sikkerhed

Vores behandling af personoplysninger er underlagt vores procedurer for behandlingssikkerhed og risikovurdering. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning.

 

Klage til tilsynsmyndighed

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til det danske datatilsyn: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk

 

Opdatering af denne Politik

Church of Love er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.

 

Eventuelle ændringer, vi måtte foretage i nærværende politik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side og kan eventuelt blive meddelt dig via e-mail.

Denne politik er seneste opdateret d, 21.11.2021.

  

Trafiksporing gennem Google Analytics

På hjemmesiden indsamler vi statistik over, hvordan brugerne anvender websitet og hvordan de er kommet hertil. Så kan vi følge med i hvad der måske kan gøres bedre, for eksempel når brugerne søger på bestemte ord, men ikke finder det de ønsker. Statistikken anvendes udelukkende i opsummeret form, hvor den enkelte maskine ikke kan identificeres. Oplysningerne kan derfor heller ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson.
 

Trafiksporing gennem Sociale Medier

På vores hjemmeside har vi ønsket at vise hvor mange, der deler indholdet på hjemmesiden på de sociale medier. Det kræver at vi henter oplysninger fra Facebook, Twitter, Google Plus m.fl., som alle placerer en række cookies. Det giver os mulighed for at spore hvor mange der deler siderne fra hjemmesiden. De sociale medier kan desuden benytte disse cookies til målrettet annoncering.
 

Trafiksporing gennem YouTube

På vores hjemmeside viser vi videoer fra YouTube. Dem kan vi ikke slå fra individuelt, så hvis du benytter vores hjemmeside accepterer du disse cookies. YouTube benytter cookies til at lære om hvor deres video’er bliver afspillet fra.
 

Trafiksporing gennem Pingdom.net

På vores hjemmeside benytter vi en række cookies fra Pingdom.net til at måle hastigheden som brugerne får vist siderne med. Så kan vi løbende overvåge og forbedre  
 

Hjemmesidens cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.

Bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139279
Vejledning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140089


 

bottom of page